ภาพบรรยากาศ Walk Rally น้องใหม่ DPU

สำนักกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม Walk Rally น้องใหม่ DPU ขึ้นในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2556 โดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาใหม่แยกเป็นคณะต่าง ๆ ตามวันดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556

นักศึกษาใหม่จากคณะบริหารธุรกิจ , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ , วิทยาลัยนานาชาติ และ วิทยาลัยนานาชาติจีน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556

นักศึกษาใหม่จากคณะการบัญชี , คณะศิลปศาสตร์ , คณะนิเทศศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ , คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200