DPU Inter Night Party 2019

 
    ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (ISSC) ร่วมกับวิทยาลัย / คณะ นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ประธานในงาน ร่วมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17.30 - 23.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (1-1) โดยมีนักศึกษาจากนานาชาติ มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ประมาณ 250 คน
 
 
   
 
 
   
 
 
ชมภาพบรรยากาศในงานได้ที่ : FB สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200