โครงการอบรมสถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการอบรมขยายผล  เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสา ให้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระกษัตริย์ และสามารถปฏิบัติได้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี งามและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป  โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์  ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมจำนวน  ๖๐๐ คน

   

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ FB

DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200