อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา DPU เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

         อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา DPU ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย ร่วมใจไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนา  ร่วมเดินรณรงค์เมื่อ ๒๒ มีนา ๒๕๖๒   ไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งชุมชนการเคหะท่าทราย ชุมชนชินเขต

        เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และอาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ สำนักกิจการนักศึกษา นำทีมจิตอาสาเดินรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนไปเลือกตั้งไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งชุมชนการเคหะท่าทราย ชุมชนชินเขต ทั้งนี้.. ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

   

   

ขอขอบคุณ 
ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา
อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
บุคลากรจากสำนักกิจการ / จากฝ่ายอาคาร
บุคลากรและนักศึกษา รปศ.
ผู้บันทึกภาพทุกภาพ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200