รับสมัคร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษา ประจำปี 2562

          ขอเชิญชวน นักศึกษาสมัครลงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
         เปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติทีมผู้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2562 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 ถึง 16.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม อาคาร 10 ชั้น 3
 
 
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2562
1. วันสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติทีมผู้สมัคร
 • ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2562 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม อาคาร 10 ชั้น 3

2. ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ

 • วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

 • วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัย/คณะ ที่ตนเองสังกัด

4. วันปฐมนิเทศและจับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง

 • วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา

5. ระยะเวลาหาเสียง

 • ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 เมษายน 2562

6. วันปราศรัยใหญ่หาเสียงบนเวที ของทีมผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

7. วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ

 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

8. วันรับข้อร้องเรียน

 • วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม อาคาร 10 ชั้น 3

9.  วันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

10 สัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 • ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ

 1. สิทธิในการสมัครหรือการลงคะแนนเลือกตั้งสงวนใว้เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ระดับปริญญาตรีที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาเท่านั้น
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้งได้ที่คณะวิชาที่ตนเองสังกัด ได้ตังแต่ 3 เมษายน 2562  หากไม่พบรายชื่อ สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อภายในวันที่ 17 – 23  เมษายน 2562 ที่วิทยาลัย/คณะที่ตนเองสังกัด
 3. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาฯลฯ อาคาร 10 ชั้น 3 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http;//www.dpu.ac.th/sao
      

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200