Home Kitchen มอบบัตรรับประทานอาหารให้นักศึกษา DPU

บริษัท Foody Goody Plus Co.,Ltd. (โรงอาหารจีน Home Kitchen) มอบบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 12,000 บาท ให้นักศึกษา DPU ประกอบด้วยนักศึกษาจีน 2 ได้แก่ 1)MS.LIU LIUHONG 2)MS.UANG LICAI นักศึกษาไทย ได้แก่ 1) นางสาวเนตรนภา แสงสุกใส และ2) นางสาวกาญจนา สิบปันโน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหารจีน DPU 3

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200