โครงการ PEACE CULTURE DNA ปีการศึกษา 2561

          งานสันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  จัดโครงการ PEACE  CULTURE  DNA  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยสร้างกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ การปรับตัว การอยู่ร่วมกันในสังคม การอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นดังที่หวัง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

        ด้วยปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณวุฒิ  โดยปลูกฝังให้นักศึกษามีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและมีศรัทธาในความดีงาม ยึดความพอเพียง  มีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ซึ่งการจะพัฒนานักศึกษาไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้ นักศึกษาเองจะต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีทักษะการสื่อสารเพื่อสันติวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ที่จะพาตนเองให้ประสบผลสำเร็จตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง  นอกจากนี้ยังคาดหวังที่จะให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ รู้จักวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้กำลังหรือความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา อันจะเกิดความเข้าใจ มีเหตุผล รู้จักสามัคคี จนกลายเป็นสันติวัฒนธรรมขึ้นในมหาวิทยาลัย

ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี้

     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200