มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561

        สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ธีมงาน “DPU LOY KRATONG 2018 INTERNATIONAL GREEN U” เพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต ทั้งนี้ยังธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมด้านงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง จัดการประกวดประดิษฐ์กระทง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และงานฝีมือ จากนักศึกษา 12 วิทยาลัย/คณะ ภายในงาน- การประกวดนางนพมาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และการประกวด MISTER DPU INTERNATIONAL  การแสดงจากชมรมต่างๆ มากมาย  ชมมินิคอนเสิร์ต จาก DPU BAND เวทีบริเวณข้างบ่อเต่า อีกทั้งยังสนุกสนานกับภาพยนตร์หนังกลางแปลง บริเวณสนามฟุตบอล 
 
 
        ช่วงเช้าในวันลอยกระทง ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรมสอนทำกระทงใบตองประดิษฐ์สำหรับนักศึกษานานาชาติ  นำโดยอาจารย์ศรันยา สารากรบริรักษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษานานาชาติ จากสังกัดคณะต่างๆ เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงไทยจากใบตอง ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก
 
 
   
 
    
 
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง
        ในกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง เริ่มในเวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีวิทยาลัย/คณะ ส่งตัวแทนเข้าประกวด จาก 11 คณะ  ผลการประกวด ดังนี้ 
 • รางวัลชนะเลิศ : ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษา 700 บาท ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

กระทงประดิษฐ์จากทุกวิทยาลัย/คณะ

          

        

  

ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2561 มอบรางวัลโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี
 • รางวัลชนะเลิศ : ได้รับมงกุฎ พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 5,000 บาท  ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวชนนิกานต์  อุทัยรัตน์ คณะนิเทศศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับสายสะพายพร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 11 นางสาวน้ำทิพย์  ทวีพาณิชย์พันธุ์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับสายสะพายพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 5 Miss LIU  HONGJUN วิทยาลัยนานาชาติจีน – อาเซียน (CAIC)
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 12 นางสาวชาลินี   ภิรมย์เมือง วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
 • และ หมายเลข 3 นางสาวนภัสวรรณ  กุลมี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)
 • รางวัล POPULAR VOTE  : ทุนการศึกษา 2,000 บาทได้รับ ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวภัทรกร  ไชยกายุทธ์ คณะศิลปศาสตร์
   
ผลการประกวด MISTER DPU INTERNATIONAL 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 มอบรางวัลโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี 
 • รางวัลชนะเลิศ : ได้รับมงกุฎ พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 5,000 บาท  ได้แก่ หมายเลข 7 นายเมธัส  ธนานัทเมธพนธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับสายสะพายพร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 4 นายปรเมท  ดาโสม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับสายสะพายพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 8  นายอัมรินทร์ จันทเขต คณะนิเทศศาสตร์ 
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 5 Mr. WANG   JUNYU   วิทยาลัยนานาชาติจีน – อาเซียน (CAIC) ชุดประจำชาติอินโดนีเซีย และ หมาขเลข 2 นายธเนศ  เยาวรัตน์ คณะศิลปศาสตร์  ชุดประจำชาติฟิลลิปปินส์
 • รางวัล POPULAR VOTE  : ทุนการศึกษา 2,000 บาทได้รับ ได้แก่ หมายเลข 11 นายวรรธนัย  หอมสนิท วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ชุดประจำชาติเกาหลี

 

ขอขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ฟลูโอคารีล สนับสนุน Gift set จากที่ระลึกให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าประกวดทุกหมายเลข

 

ชมบรรยากาศการภายในงาน คลิ๊กที่นี้

ชมบรรยากาศการประกวดนางนพมาศ และประกวดMISTER DPU INTERNATIONAL 2018

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200