นักศึกษาวิชา GE 356 และนักศึกษาทุนกีฬา ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

        สายงานกิจการนักศึกษา โดยกลุ่มงานสันติวิธีและธรรมภิบาล ร่วมกับ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2 เพื่อส่งต่อความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาวิชา GE 356 และนักศึกษาทุน จำนวน 365 คน

        โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันพบว่านักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุตามสถานที่ต่างๆ พบมากขึ้นเรื่อย แต่ก็ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันที มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตระหนังถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษารู้ขั้นตอน วิธีการปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลา ก่อนส่งสถานพยาบาล 

   

ชมภาพบรรยากาศได้ที่

DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200