กิจกรรมนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานกิจกรรมและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานพรัตน์ทองคำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม "การนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์" ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 ได้อย่างเต็มความสามารถ

-----------------------------------------------

วันที่ 18 กันยายน 2561  :  พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี

 

-------------------------------------------------------

วันที่ 22 กันยายน 2561  :  อบรมทักษะการสื่อสาร , ทดสอบทักษะภาษาไทยและสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  

*** การอบรมทักษะการสื่อสาร ***  เวลา 08.30 - 12.00 น.   ณ  ห้อง 213AB

โดย  อ.สิญาทิพย์  เพี้ยนภักตร์   อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  

 

*** การทดสอบทักษะภาษาไทย ***  เวลา 13.00 - 14.00 น.   ณ  ห้อง 213AB

 

*** การสอบสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศ ***  เวลา 14.00 - 18.00 น. 

โดย  อ.เรวดี  ทั่งจันทร์แดง  

 

-------------------------------------------------------

วันที่ 25 กันยายน 2561  :  อบรมทักษะทางเทคโนโลยี   เวลา 16.30 - 20.30 น.  ณ  ห้อง 144

โดย  อ.ลลิตา  สันติวรรักษ์   ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด  และกรรมการทักษะทางเทคโนโลยี  

 

-------------------------------------------------------

วันที่ 28 - 30 กันยายน 2561  :  ค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33   ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2561 

*** กิจกรรมเตรียมความพร้อม ***  เวลา 08.30 - 09.00 น.   ณ  ห้อง 213AB

โดย  อ.ชนะ  กร่ำกระโทก  และ คุณจัสติน   

 

*** DIGITAL WORLD RECEIVES THE WORLD 4.0 ***  เวลา 09.00 - 11.30 น.   ณ  ห้อง 213AB

โดย  อ.นิติ  มุขยวงศา  ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิชาการ 

 

*** Natural Energy Development Co., Ltd. โรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  จ.ลพบุรี ***  

 

*** กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ***  ณ  บ้านสวนรจนารีสอร์ท  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

 

---------------------------------------------------------

วันที่ 29 กันยายน 2561 

*** กิจกรรม STEM Education, Coding and Robotics เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ***  

โดย  อ.ดร.ธันยากร  ช่วยทุกข์เพื่อน  เลขานุการหลักสูตรและการสอนดุษฎีบัณฑิต  วิทยาลัยครุศาสตร์  และกรรมการทักษะด้าน STEM

 

*** กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ *** 

 

*** ฝึกปฏิบัติการด้าน STEM (ต่อ) *** 

 

*** กิจกรรมการแสดงและสร้างสัมพันธ์ผูกใจนพรัตน์ *** 

 

--------------------------------------------------

วันที่ 30 กันยายน 2561 

*** กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ***  

โดย  อ.ชนะ  กร่ำกระโทก  และ  คุณจัสติน

 

*** การนำเสนอผลงานและทักษะการแก้ปัญหา ***  

โดย  อ.ดร.ธันยากร  ช่วยทุกข์เพื่อน

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200