การประกวด MISS DPU SMART QUEEN ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การประกวด

MISS DPU SMART QUEEN

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

-------------------------------

จากคำเรียกร้องของนักศึกษาหลากหลายคณะ สโมสรนักศึกษาจัดการประกวด  MISS DPU SMART QUEEN 2018 เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างจากสภาพเพศ จึงเกิดเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคณะวิชาได้สานสัมพันธ์ในครั้งนี้ ซึ่งกรรมการกองประกวด Miss DPU Smart Queen 2018 ประกอบด้วย 

1 อาจารย์ศรัญญา สากรบริรักษ์            ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

2 ทันตแพทย์กิตติ  สถิตานนท์             ผู้บริหารบริษัทฟลูโอคารีล

3 คุณธีรพงศ์สุขตะโก                         นักแสดงครูสอนการแสดงหัวหน้าฝ่ายจัดการหานักแสดง บริษัท สามเศียร จำกัด

4 คุณชาคริยา เดชมาก                       นักแสดงสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน

5 คุณเกียรติบดินทร์ ประภาสะโนบล       กรรมการผู้จัดการ บริษัท KMP เมดิคอล International

ผลการประกวด Miss DPU Smar Queen 2018 ดังนี้

  • รางวัล The Winner ได้รับ มงกุฏ สายสะพาย และทุนการศึกษาจำนวน 7,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 7 ชนัญธิดา ทรัพย์คง คณะนิเทศศาสตร์
  • รางวัล 1 st Runner up ได้รับ สายสะพาย และทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 5 ชนิสรา สิงห์หะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • รางวัล 2 nd Runner up ได้รับ สายสะพาย และทุนการศึกษาจำนวน  4,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 3 วิชาดา แก้วอุดมคณะศิลปศาสตร์
  • รางวัล Honorable mention ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 9    วิศิลย์ศยา ที่รักษ์วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และ  หมายเลข 2 ปริชญา จารุวรรโณ  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
  • รางวัล Miss Popular vote ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  1,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 2 ปริชญา จารุวรรโณ  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
  • รางวัล Miss Photogenic ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  1,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 2 ปริชญา จารุวรรโณ  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
  • รางวัล Personality Award ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  2,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 5 ชนิสรา สิงห์หะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • รางวัล Performance Awards ได้รับทุนการศึกษาจำนวน   2,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 5 ชนิสรา สิงห์หะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • รางวัล Miss DPU Core ได้รับทุนการศึกษาจำนวน   2,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 7 ชนัญธิดา ทรัพย์คง คณะนิเทศศาสตร์

คลิ๊กดูภาพบรรยากาศในงาน 

DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200