เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในธีมงาน DPU CORE" โมเดลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะแห่งอนาคต 6 ด้าน ที่นักศึกษา DPU ต้องมี ในระว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ ภายในงานพบกับชมรมด้านต่างๆ มากกว่า 30 ชมรม และการประกวด MISS DPU SMART QUEEN 2018 โดยผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ในเวลา 12.30 น. ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยพบกับโชว์การแสดงจากชมรมต่างๆ  กิจกรรมฝึกอาชีพอิสระด้วยการเพ้นท์สีกระเป๋าผ้า  และรับสมัครสมาชิกเข้าชมรมต่าง ๆ 

  

 

การแสดงจากชมรมมากมาย

อาทิ กลุ่มชมรมด้านวิชาการ กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มชมรมด้านนันทนาการ และกลุ่มชมรมด้านกีฬา 

   

   

      

   

   

   

ปีนี้  งานเปิดโลกกิจกรรม 2561 ในธีมงาน " DPU CPRE" โมเดลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะแห่งอนาคต 6 ด้าน ที่นักศึกษา DPU ต้องมีที่เน้นทักษะ 6 ด้าน ดังนี้ ทักษะทางเทคโนโลยี  (Technological skills) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  (Analytical and problem – solving skills) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills) ทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) ซึ่งในงานนักศึกษาสามารถเลือกชมบอร์ดแสดงผลงาน พบรุ่นพี่ของแต่ละชมรม และสมัครเป็นสมาชิกชมรม ที่ตนเองสนใจได้มากกว่า 1 ชมรม ในการลงทะเบียนเข้าชมรมทางงานกิจกรรมนักศึกษา ได้พัฒนาการลงทะเบียนสมัครชมรม ด้วยการให้นักศึกษา Scan QR-CODE สะดวก รวดเร็ว ง่าย เพราะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไทย จีน หรือนานาชาติ ก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้ด้วยเช่นกัน (ไม่ว่าชาติไหนก็ร่วมกิจกรรมด้วยกัน) 

ภายในงาน พบกับชมรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยชมรม 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มชมรมด้านวิชาการ
1 ชมรมออกแบบตกแต่งและแปรรูปอาหาร
2 ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 ชมรม Smart Teen
4 ชมรมนักศึกษาจีน
5 ชมรม The Maker
6 ชมรมถ่ายภาพ
7 ชมรม To Be Number 1
8 ชมรมสโมสรโรตาแรคท์ มธบ.
9 ชมรมโรบอท
 
กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม
10 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
11 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12 ชมรมบำเพ็ญประโยชน์
14 ชมรมใจใส “ลมหายใจไร้มลทิน”
15 ชมรม รด. จิตอาสา
 
กลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม
16 ชมรมพุทธศาสน์ประเพณี
17 ชมรมศิลปวัฒนธรรม
18 ชมรมนักศึกษามุสลิม 
19 ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
20 ชมรมประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย
21 ชมรมวิทยายุทธจีน
 
กลุ่มชมรมด้านนันทนาการ
22 ชมรมคณะนักร้องประสานเสียง
23 ชมรมดนตรีสากล
24 ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
25 ชมรมเชียร์และนันทนาการ
 
กลุ่มชมรมด้านกีฬา
26 ชมรมแบดมินตัน
27 ชมรมว่ายน้ำ
28 ชมรมต่อสู้ป้องกันตัว (ยูโด เทควันโด้ เคนโด้)
29 ชมรมฟุตบอล
30 ชมรมคาราเต้-โด
31 ชมรมบาสเกตบอล
32 ชมรมวอลเล่ย์บอล
33 ชมรม E - sport
34 ชมรม DPU Board Game

นอกจากกิจกรรมนักศึกษา ภายในงานยังมีการแสดงบูธจาก DPUX  ฝึกอาชีพอิศระกับศูนย์ให้คำปรึกษาและจัดหางาน โรบอทโชว์จากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และสินค้าจากผู้สนับสนุนมากมาย อาทิ ฟูโอคารีล  น้ำดื่มสิงห์  UStore เมเจอร์ซีนีเพล๊กซ์ ลอรีเอะ กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)

   

   

 

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN 2018

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200