พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ศิษย์จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา

   

    

         

         

         

    

   

การแข่งขันการประกวดพานไหว้ครู

รางวัลประกวดพานชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ(CIM)

รางวัลประกวดพานรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลประกวดพานรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ ได้แก่ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)

ชมภาพพานของคณะต่างๆ 

    

    

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200