รับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่  33 ประจำปีการศึกษา  2561  ตั้งแต่ วันนี้ - 13 กันยายน  2561 สมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

 

หลักเกณฑ์การประกวด

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

     1.1    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.00  นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560

     1.2  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคปกติและภาคค่ำ (หลักสูตร 4 ปี)หรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนที่เข้าศึกษาปี 2559 สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และสำหรับวิทยาลัย/คณะอื่น ๆ ปี 2559

     1.3  มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B

     1.4  ต้องไม่เคยมีประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา

2.  ขั้นตอนการสมัคร

     2.1 การสมัครเข้าประกวดสามารถกระทำได้ 2 กรณี ดังนี้

          2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าประกวดได้ด้วยตนเองที่สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 (พี่ปุ๊)

          2.1.2 คณะวิชา/วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าประกวด 

     2.2  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สำนักกิจการนักศึกษาชั้น 3 อาคาร 10  ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561

 

หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้

1. รูปถ่าย จำนวน  1  รูป

2. เอกสารใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สิ้นสุดถึงภาคการศึกษาที่ 1/2560  จำนวน 1  ชุด

3. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน  1  ชุด

4. แฟ้มประวัติ  ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ส่งแฟ้มประวัติภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-954-7300 ต่อ 829 (คุณรัชนี)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- เกณฑ์ประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

- ใบสมัครเข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ ครั้งที่ 33

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200