ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร(รด.) เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่าง 21 ปี ต้องมายื่นเอกสารเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา            2    ฉบับ

- สำเนาหนังสือสำคัญ (ส.ด.9)                   2    ฉบับ

- สำเนาหมายเรียก (ส.ด.35)                       2    ฉบับ

- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา              2    ฉบับ (ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ)

นำเอกสารมายื่นที่ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารอเนกประสงค์) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อสอบถาม 02-954-7300 ต่อ 488, 854

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200