ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

สายงานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป โดยในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่

นายธรรมรัตน์  เกตุอินทร์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  จากคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นายณัฐกานต์  จำเริญ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หลักสูตรการบัญชี

นางสาวสันต์ฤทัย  เหมฤดี  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นายดำรงศักดิ์  สัตบุตร  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200