โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ เข้ากิจกรรม เพื่อการดำนินกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักศึกษานั้น ผู้นำนักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและระเบียบต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการระดมความคิด วิธีการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมได้จัดในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผ่านมา

     กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการการจัดดำเนินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยลัย จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีคระกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ เข้าร่วมจำนวน 86 คน

     จากการสำรวจความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมกิจกรรม (80 คน) พบว่า ร้อยละ 61 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 39 เป็นเพศชาย โดยระดับความพึงพอใจด้านวิทยากรอย่ในระดับดี ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาคาร อยู่ในระดับดี ด้านความรู้ความเข้ามจอยู่ในระดับดี ด้านการนำความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับดี สรุปผลการประเมิณโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ดี 

     เปิดโครงการและบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

กิจกรรมเสริมความรู้เรื่อง "Stem Enterpreneurship กับการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน 

    

    

และกิจกรรมเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดย อาจารย์อภิรัตน์ รสหวานและทีมงาน

    

    

    

            

    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200