ประกาศผลรางวัลนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

        สายงานกิจการนักศึกษา ได้จัดการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ 
 
 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ  เพื่อได้รับรางวัลต่าง ๆ ปรากฏผล  ดังนี้
รางวัลนพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา  2560
 
 
รางวัลนพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา  2560   (ฝ่ายชาย) 
ได้รับ  รางวัลทุนการศึกษา จำนวน 10,000  บาท พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พร้อมโล่  เกียรติบัตร  สายสะพาย  ช่อดอกไม้  จากอธิการบดี   และของที่ระลึกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ได้แก่   หมายเลข  36  นายดำรงศักดิ์   สัตบุตร คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 
รางวัลนพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา  2560    (ฝ่ายหญิง)
ได้รับ  รางวัลทุนการศึกษา จำนวน 10,000  บาท พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พร้อมโล่   เกียรติบัตร   สายสะพาย  ช่อดอกไม้ จากอธิการบดี  และของที่ระลึกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ได้แก่   หมายเลข  14  นางสาวปนัดดา  เอี่ยมสะอาด วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงิน
 
รางวัล  Personality Awards (ฝ่ายชาย) 
รับโล่   เกียรติบัตร ช่อดอกไม้ จากอธิการบดี ได้แก่  หมายเลข 40   นายปฐมรัฐ   ภิญโญพรพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์
 
รางวัล Personality Awards (ฝ่ายหญิง)            
รับโล่   เกียรติบัตร ช่อดอกไม้ จากอธิการบดี ได้แก่  หมายเลข  1 นางสาวสุชา  วงนาค  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี   หลักสูตรการบัญชี
 
รางวัล Smart IT  (ผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเทคโนโลยี) 
รับโล่   เกียรติบัตร ช่อดอกไม้ จากอธิการบดี ได้แก่  หมายเลข 34    นายณัฐพล  พิมพ์เปีย คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
รางวัล Communications  Awards  (ผู้มีทักษะการสื่อสารดี)                                    
รับโล่   เกียรติบัตร ช่อดอกไม้ จากอธิการบดี ได้แก่  หมายเลข 36    นายดำรงศักดิ์   สัตบุตร  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 
รางวัล Congeniality Awards  (เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม) 
จากการโหวตจากนักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรม “ค่ายนพรัตน์” เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
รับโล่   เกียรติบัตร ช่อดอกไม้ จากอธิการบดี ได้แก่  หมายเลข  34    นายณัฐพล  พิมพ์เปีย   คณะศิลปศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
รางวัล Outstanding Activities Awards  (ผู้มีความตั้งใจและทุ่มเทในกิจกรรมค่าย)
รับโล่  เกียรติบัตร ช่อดอกไม้ จากอธิการบดี ได้แก่  หมายเลข 7    นางสาวสันต์ฤทัย  เหมฤดี คณะศิลปศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ              
 
รางวัลผลงานความคิดสร้างสรรค์ “ยอดเยี่ยม” 
รับโล่   เกียรติบัตร ช่อดอกไม้ จากอธิการบดี
ได้แก่   ผลงานชื่อ “HA Hotpital Assistant” หมายเลข   24  นายธรรมรัตน์   เกตุอินทร์   คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์
 
รางวัลผลงานความคิดสร้างสรรค์ “ชมเชย”
รับโล่  และ เกียรติบัตร จากอธิการบดี                            
- ผลงานชื่อ “Founolation Skin”  ได้แก่  หมายเลข  33  นางสาวณฐพรชนก  กลั่นบุศย์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
- ผลงานชื่อ “APP ACCOUNT SMART”  ได้แก่  หมายเลข  42  นางสาวสิริพัชระ   ธัญกรินธนะรัตนะ  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรการบัญชี
- ผลงานชื่อ “Linkpost –A new era of pr Tool”  ได้แก่  หมายเลข  36  นายดำรงศักดิ์   สัตบุตร คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- ผลงานชื่อ “APP ช่วยแปลภาษามือ” ได้แก่  หมายเลข  2  นางสาวนภัค  ศรีสมบูรณ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
- ผลงานชื่อ “ไม้เท้าอัจฉริยะ”  ได้แก่  หมายเลข  26  นายธนกร  วิวัฒนากรวงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
- ผลงานชื่อ “คำนวณต้นทุนเกษตรพาเพลิน” ได้แก่  หมายเลข  19  นางสาวสุพันณิตา  หมอแพทย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรการบัญชี
- ผลงานชื่อ “Application  ERWA”  ได้แก่  หมายเลข  14  นางสาวปนัดดา  เอี่ยมสะอาด วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการเงิน
- ผลงานชื่อ “ Sideway Flower เสาไฟอัจฉริยะ” ได้แก่  หมายเลข  37  นายกนก  อ่อนเถื่อน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการเงิน
- ผลงานชื่อ “ต้นไม้ฟอกอากาศ” ได้แก่  หมายเลข  31  นางสาวประภัสสร  มีแสงพันธ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี   หลักสูตรบัญชี
- ผลงานชื่อ “ACC ADVISE BOT” ได้แก่  หมายเลข  1  นางสาวสุชา  วงนาค วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรการบัญชี
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ  ประจำปีการศึกษา  2560  ได้แก่
 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
 1. นายกนก อ่อนเถื่อน
 2. นางสาวรุจาภา สมชาติ
 3. นางสาวปนัดดา เอี่ยมสะอาด
- สาขาวิชาการจัดการ
 1. นายพิเชียร ณ นคร
- หลักสูตรการบัญชี
 1. นางสาวประภัสสร  มีแสงพันธ์
 2. นางสาวสิริพัชระ ธัญกรินธนะรัตนะ
 3. นางสาวสุชา  วงนาค
 4. นางสาวสุพันณิตา หมอแพทย์
 5. นายศุภชัย  สาแย้ม
 6. นางสาวมธุริน ซ้อนพุฒ
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
 1. นายสุวิทย์  สาเรียง
 
คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์
 1. นายคณิศร  ภาณุพินทุ
 2. นายปฐมรัฐ  ภิญโญพรพาณิชย์
 3. นายธรรมรัตน์ เกตุอินทร์
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 1. นายณัฐพล  พิมพ์เปีย
 2. นางสาวสันต์ฤทัย เหมฤดี
 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
- สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
 1. นางสาวสุพัชรี  แซ่ตั้ง
 2. นางสาวณฐพรชนก  กลั่นบุศย์
 
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 1. นายธนกร  วิวัฒนากรวงศ์
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 1. นายดำรงศักดิ์  สัตบุตร
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 1. นางสาวนภัค  ศรีสมบูรณ์
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 1. นายอนุวัตร พงศ์พรทรัพย์
 
ผู้ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา  2560  ได้แก่
 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงิน
 1. นางสาวสวรรยา แม็ค จอห์นสตัน
- สาขาวิชาการตลาด
 1. นายเพทาย    มิ่งมาศ
 2. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวแย้ม
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 1. นางสาวสุธิตา  สิทธิคุ้มวงศ์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
 1. นางสาวจีรวรรณ  ชินโคตร์
 
 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 1. นางสาวนฤมล ลือชัย
 2. นายสหชัย  เนียมขำ
 3. นางสาวปนัดดา  ชูสถิตยสุวรรณ์
 4. นางสาวเรนิตา อ้อยทองคำ
 5. นางสาวภัทราวดี  บุญกึ่ง
 
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์เทคโนโลยี
สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม
 1. นายสมรักษ์  โพธิสาร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์
 1. นางสาวผริตา  ฟ้าอำนวยพร
 2. นางสาวเมธาพร  แสงเลิศ
 
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 1. นางสาวกาญจนาพร  กิจปราชญ์
 
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 1. นางสาวสุมณิกา   ตรีธนูชัย
 2. นายพงศธร  ศรีปินตา
 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 1. นางสาวสุประภา  โสอิติกุล
 2. นายศราวุฒิ  ถาวโรจน์
 3. นางสาวรุ่งฟ้า เจริญวัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 1.  นางสาวปลิดา  จริยทวีสิน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 1. นางสาวกัญญาพร  สิงสันต์

ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กเลย !!!

 

 
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200