เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 
สายงานกิจการนักศึกษา จัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 20.00 น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผลการเลือกตั้ง ดังนี้
 
1.    สโมสรนักศึกษา 
        -   ทีม  FOR FUTURE   ได้รับคะแนนเสียง 1,439 คะแนน  จากผู้มาใช้สิทธิ์ 1,695 คน
 
2.    ประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ
 
       -   วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 
            ได้แก่   นางสาวปาริชาติ  วรรณทอง ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 454 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 500 คน
     
       -   วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
            ได้แก่   นายกนกศักดิ์  ศรีจันทร์ ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 66 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 79 คน
 
       -   วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ        
            ได้แก่   นางสาวชัญญานุช  สระทองเดียว ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 25 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 29 คน
 
       -   วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน                                       
            ได้แก่   นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีลาชัย ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 47คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 72 คน
 
       -   วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
           ได้แก่    Mr. Gu Chengxuan  ได้รับคะแนนเสียง 67 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 148 คน
 
       -   วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
            ได้แก่    นายเอกพันธ์ ไชยสุวรรณ   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 19 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 20 คน
 
       -   คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์         
            ได้แก่   นายนรเชนทร์  ทั่งทอง  ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 100 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 112 คน
 
       -   คณะนิเทศศาสตร์                       
            ได้แก่   นางสาวณัฐธิดา  ฮั้นประเสริฐ   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 121 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 133 คน
 
       -   คณะศิลปศาสตร์                        
            ได้แก่   นายธรรมชนก  แซ่ลือ ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 45 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 64 คน
 
       -   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
            ได้แก่   นายวิทยา  มณีน้อย  ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 95 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 113 คน
 
       -   คณะศิลปกรรมศาสตร์                
            ได้แก่   นางสาวสุภาพร  สังข์เครือ  ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 58 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 63 คน
 
       -   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
            ได้แก่   นางสาวสุพิชญา  มรรคทรัพย์  ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 270 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 362 คน
 
 
คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม 
https://www.facebook.com/pg/DPUSAO/photos/?tab=album&album_id=1711710685583534
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200