ขอแสดงความยินดีกับนายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นักกีฬาหมากล้อม

ขอแสดงความยินดีกับนายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ (ขวา) นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) รางวัลชนะเลิศ  3 คน เพื่อลงแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมคัดเลือกตัวแทนเพื่อลงแข่งขันหมากล้อมรายการ Asian University Go Tournament 2018 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จนได้นักกีฬาหมากล้อมตัวแทนประเทศไทยทั้ง 3 คน เพื่อลงแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยผลการแข่งคัด 3 คน ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ (ขวา) จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ (ซ้าย) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
- รางวัลรองชนะิลศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายณัฐวัชร์  พ่อค้า (กลาง) จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
ที่มาข่าว : สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย http://www.thaigo.org/3 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200