สรุปผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2561

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงานไทย และเพื่อสร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงของนักศึกษาร่วมกันในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ในปีนี้มีการประกวดเทพีสงกรานต์ แบ่งออกเป็น 2 ชุดการประกวด คือ รอบชุดไทย และชุดนานาชาติ (อาเซียน) และมีผลการประกวด ดังนี้

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ รอบชุดไทย 

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวสุมณิกา  ตรีธนูชัย  คณะศิลปศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข  5 นางสาวนิธิพร  แพเสือ  คณะนิเทศศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข  3 นางสาวศิริญญา  สุภาพงษ์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาวสุพรรณา  รอดรักษาทรัพย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หมายเลข 8 นางสาวประภัสสร  สระทองคุ้ม  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

     

 

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ รอบชุดนานาชาติ

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาววิลาวัฒย์  จันทร์ใบเล็ก  คณะนิเทศศาสตร์ 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข  1 นางสาวญาดา  จินดาไพโรจน์  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 10 นางสาววาสนา  ซุ่นหิรัณ  วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 3  นางสาวเสาวลักษณ์  บัวแย้ม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  (CIBA) และ หมายเลข 12 นางสาวธีราภรณ์  สิงห์ขร  วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200