DPU Go Green กับ รางวัลดีเด่นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

        ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับรางวัลดีเด่น "มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่" ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561 จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยผศ.ดร.วันวร จะนู เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ในวันที่ 26 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  อีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจในฐานะที่ได้ดำเนินการทั้งด้านแนวคิด การวางกลไก การปฏิบัติและการประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยการทำงานร่วมกันระหว่างสายงานกิจการนักศึกษากับฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

 

"รางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561"

อาจารย์อติชาต ตันเจริญ ผู้ชำนาญการงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล ผู้นำเสนอ การดำเนินงานการจัดการด้านบุหรี่ต่อที่ประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับแนวคิดการจัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

     เนื่องจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กำหนดให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ ต้องเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นเขตสูบบุหรี่โดยเฉพาะ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นสมาชิกโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งมีการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายต่างๆเพื่อรับข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดของผู้จำหน่าย
     ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ ดำเนินการประกาศ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และวิธีการเลิกบุหรี่ เพื่อให้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าใจถึงสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
  1. รณรงค์ในสื่อต่างๆ เช่น ทางโซเชียลมีเดีย Facebook
  2. การประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
  3. จัดโครงการกีฬาหอพักเครือข่ายปลอดยาเสพติด
  4. จัดทำพื้นที่เขตสูบบุหรี่โดยเฉพาะ
  5. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ประตูมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดที่อนุญาตให้สูบบุหรี่
  6. เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดของนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย
  7. จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพสุขภาวะนักศึกษาเพื่อกำกับดูแลสุขภาวะให้มีความสมบูรณ์ครบทั้ง 4 ด้าน กาย จิต สังคม และปัญญา

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600" และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทีม Mini Project ขอเลิกเอง
ชมวิดีโอ : ทีม Mini Project ขอเลิกเอง 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200