รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาฯ

        ขอเชิญชวน นักศึกษา สมัครลงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติทีมผู้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 ถึง 16.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม อาคาร 10 ชั้น 3

กำหนดการ การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

1. วันสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติทีมผู้สมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม อาคาร 10 ชั้น 3

2. ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัคร

 • วันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2561

3. วันปฐมนิเทศและจับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง

 • วันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

 • วันที่  2 เมษายน 2561 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติและคณะวิชาที่ตนเองสังกัด

5. ระยะเวลาหาเสียง

 • ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 25 เมษายน 2561

6. วันปราศรัยใหญ่หาเสียงบนเวที

 • วันที่ 4 , 24 เมษายน 61  เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

7. วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ

 • วันที่ 26 เมษายน  2561  เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

8. วันรับข้อร้องเรียน

 • วันที่ 27 เมษายน 2561  ณ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม อาคาร 10 ชั้น 3

9.  วันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

10 สัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ

 1. สิทธิในการสมัครหรือการลงคะแนนเลือกตั้งสงวนใว้เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ระดับปริญญาตรีที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาเท่านั้น
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้งได้ที่คณะวิชาที่ตนเองสังกัด ได้ตังแต่ 2 เมษายน 2561  หากไม่พบรายชื่อ สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อภายในวันที่ 23-25  เมษายน 2561  ที่วิทยาลัย/คณะที่ตนเองสังกัด
 3. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาฯลฯ อาคาร 10 ชั้น 3   หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http;//www.dpu.ac.th/sao

                                                                                      

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200