DPU for MYANMAR

DPU for MYANMAR

จัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรับบริจาคเงิน ประมูลสิ่งของ รับบริจาคสิ่งของ ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200