โครงการจิตอาสาเพื่อน้องที่ห่างไกล สานสายใยจาก มธบ.

        อาจารย์ทัศนีย์ พุฒสา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม ร่วมกับชมคมศิลปะป้องกันตัว จำนวน 40 คน ร่วมจัดโครงการจิตอาสาเพื่อน้องที่ห่างไกล สานสายใยจาก มธบ. ในการปรับปรุงทัศนียภาพอาคารโรงเรียน สถานที่ และส่งมอบของบริจาคที่จำเป็นต่อนักเรียน อาจารย์ และชาวบ้านที่ห่างไกล เช่น เสื้อผ้า ขนม ผ้าห่ม ในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้โครงการจิตอาสาเพื่อน้องที่ห่างไกล สานสายใยจาก มธบ. เพื่อฝึกให้สมาชิก/นักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างจิตสำนักในการรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกการวางแผนในการทำงานเป็นทีม และเพื่อปรับปรุงโรงเรียนน้องที่อยู่ห่างไกล  และขาดทุนทรัพย์ในการปรับปรุงโรงเรียน

   

นายประเสริฐ ปกติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน และน้อง ๆ โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่่าน ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีตอนรับคณะชมรมบำเพ็ญประโยชน์ จากมหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

ปรับปรุงทัศนียภาพ อาคารสถานเรียน สนามเด็กเล่น

ภายในบริเวณ โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่่าน ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

       

  

  

หลังปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200