ร่วมเฝ้าระวังเหตุร้าย!!!

ร.11 พัน.2 รอ. รับผิดชอบพื้นที่เขตบางเขน, หลักสี่

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200