ThaiBev มอบทุนสนับสนุนโครงการ Backpack รุ่นที่ 6

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  :  ผศ.ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN+China) รุ่นที่ 6 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาจำนวน 150,000 บาท   จาก คุณสุรพล อุทินทุ  ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก และ คุณภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการสำนักประสานงานภายนอก  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200