รับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

        เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่  32 ประจำปีการศึกษา  2560 ตั้งแต่ 9 มกราคม - 2  กุมภาพันธ์  2561 สมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

หลักเกณฑ์

การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  3ประจำปีการศึกษา  2560

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.1    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.00  นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560

1.2  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคปกติและภาคค่ำ (หลักสูตร 4 ปี)หรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนที่เข้าศึกษาปี 2559 สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และสำหรับวิทยาลัย/คณะอื่น ๆ ปี 2559

1.3  มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B

1.4  ต้องไม่เคยมีประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา

 2.  ขั้นตอนการสมัคร

 2.1 การสมัครเข้าประกวดสามารถกระทำได้ 2 กรณี ดังนี้

        2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าประกวดได้ด้วยตนเองที่สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 (พี่ปุ๊)

        2.1.2 คณะวิชา/วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าประกวด 

2.2  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สำนักกิจการนักศึกษาชั้น 3 อาคาร 10  ภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561

 

หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้

1. รูปถ่าย จำนวน  1  รูป

2. เอกสารใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สิ้นสุดถึงภาคการศึกษาที่ 1/2560  จำนวน 1  ชุด

3. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน  1  ชุด

4. แฟ้มประวัติ  ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ส่งแฟ้มประวัติภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-954-7300 ต่อ 829 (คุณรัชนี)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เกณฑ์ประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  32

ใบสมัครเข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200