ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

        ฝ่ายทุนการศึกษา สายงานการเงินและบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปัจฉิมนักศึกษาที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมรับทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ในการชำระหนี้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไป  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
        ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา  กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจะจบการศึกษาได้ทราบถึงคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่พึงประสงค์ (Character Building) ในยุค Thailand 4.0 และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น 6 คุณลักษณะ ดังนี้
  1. การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) 
  2. การสื่อสาร (Communication)  
  3. ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Technology Fluency) 
  4. การทำงานเป็นทีม / การทำงานร่วมกัน (Teamwork/Collaboration) 
  5. การคิดเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving) 
  6. นวัตกรรม/ ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation/Creative)
          ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย เสริมบรรยายพิเศษเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับช่องทางการชำระหนี้ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชั้นปีสุดท้ายทราบต่อไป
 
 
    
 
    
 
 
    
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200