โครงการ PEACE CULTURE DNA

        งานสันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ PEACE CULTURE DNA ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2 ครั้งที่ 1  วันจันทร์ที่  27  พฤศจิกายน  2560  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2 โดยงานกิจการนักศึกษายุค Gen YZ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Character Building) เป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน (มีคุณธรรม และมีสันติวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นักศึกษามีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและมีศรัทธาในความดีงาม ยึดความพอเพียง  มีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

        ซึ่งการจะพัฒนานักศึกษาไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้ นักศึกษาเองจะต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีทักษะการสื่อสารเพื่อสันติวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ที่จะพาตนเองให้ประสบผลสำเร็จตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง  นอกจากนี้ยังคาดหวังที่จะให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ รู้จักวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้กำลังหรือความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา อันจะเกิดความเข้าใจ มีเหตุผล รู้จักสามัคคี จนกลายเป็นสันติวัฒนธรรมขึ้นในมหาวิทยาลัย

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200