STEM Entrepreneurship

งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา จัดอบรมนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยกิจกรรม STEM (การบูรณาการวิธีคิดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์สาขาอิื่นๆ) วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

กิจกรรมหลักโครงการ :

-  Ice Breaker

-  Love of STEM Entrepreneurship

-  It's all about STEM Entrepreneurship

-  Q & A

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200