ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ธีม "Inter shades of the Earth" ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ดังนี้

 

 
 
รางวัลชนะเลิศ
     - ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 10 นายกันต์กวี เลื่อนผลเจริญชัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  ได้รับสายสะพาย และทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 7,000 บาท ทุนการศึกษาจากคลื่นวิทยุ Virgin Hitz 95.5 จำนวน 1,000 บาท รางวัลจาก Meedee The Beauty's Element ประกอบด้วย Gift set มูลค่า 15,000 บาทและทุนการศึกษา 2,000 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข หมายเลข 3 นางสาวนิภาพร กันยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับมงกุฎ สายสะพาย และทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 7,000 บาท ทุนการศึกษาจากคลื่นวิทยุ Virgin Hitz 95.5 จำนวน 1,000 บาท รางวัลจาก Meedee The Beauty's Element ประกอบด้วย Gift set มูลค่า 15,000 บาทและทุนการศึกษา 2,000 บาท
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
     - ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 6  นายชนัญญู ศิลป์ประสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับสายสะพาย ทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 5,000 บาท ทุนการศึกษาจากคลื่นวิทยุ Virgin Hitz 95.5 จำนวน 1,000 บาท รางวัลจาก Meedee The Beauty's Element ประกอบด้วย Gift set มูลค่า 10,000 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาววรรณะสิริ เนตรอุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์   ได้รับสายสะพาย ทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 5,000 บาท ทุนการศึกษาจากคลื่นวิทยุ Virgin Hitz 95.5 จำนวน 1,000 บาท รางวัลจาก Meedee The Beauty's Element ประกอบด้วย Gift set มูลค่า 10,000 บาท
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
     - ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 7 นายวิมุติ ไชยพันธุ์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ได้รับสายสะพาย ทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 3,000 บาท ทุนการศึกษาจากบริษัท M one Marketing จำกัด จำนวน 1,000 บาท รางวัลจาก Meedee The Beauty's Element ประกอบด้วย Gift set มูลค่า 5,000 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 10 นางสาวยุวดี สังขโชติ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ได้รับสายสะพาย ทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 3,000 บาท ทุนการศึกษาจากบริษัท M one Marketing จำกัด จำนวน 1,000 บาท รางวัลจาก Meedee The Beauty's Element ประกอบด้วย Gift set มูลค่า 5,000 บาท
 
The Best Mentor Award (คณะ) ได้แก่ ศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับของรางวัลตั๋วชมภาพยนตร์ เมเจอร์
 
The Best Awesome Cheer Award (คณะ) ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับของรางวัลตั๋วชมภาพยนตร์ เมเจอร์
 
The Best Vote by Samo Award (ดาว/เดือน) ได้แก่ หมายเลข 7 นายวิมุติ ไชยพันธุ์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) ได้รับของรางวัลตั๋วชมภาพยนตร์ เมเจอร์
 
Popular Vote Award (ดาว/เดือน) 
     - ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 2 นายภิสิทธิ์ รื่นชล คณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวทศัลยา ธูปทอง คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาท
 
Like and Share Award (ดาว/เดือน)
     - ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 10 นายกันต์กวี เลื่อนผลเจริญชัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวนิภาพร กันยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาท
 
DPU Green Boy & Girl Award (ดาว/เดือน)
     - ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 11 นายภัทราวุธ ทิพย์เพ็ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 11 นางสาวปภัสรา กะจะนอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท
 
Social Vote Award (ดาว/เดือน)
     - ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 6 นายชนัญญู ศิลป์ประสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวณัฏฐ์นลิน พูนประเสริฐ วิทยาลัยการพัฒนาและการได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
 
The Best Performance Award (ดาว/เดือน)
     - ฝ่ายชาย (เดือน) ได้แก่ หมายเลข 6 นายชนัญญู ศิลป์ประสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 1,000 บาท และจากคลื่นวิทยุ Virgin Hitz 95.5 จำนวน 1,000 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาววรรณสิริ เนตรอุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 1,000 บาท และจากคลื่นวิทยุ Virgin Hitz 95.5 จำนวน 1,000 บาท
 
The Best Costume Award (ดาว/เดือน)
     - ฝ่ายชาย (เดือน)  ได้แก่ หมายเลข 3 นายกฤติเดช  ใจซื่อกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 1,000 บาท และจากคลื่นวิทยุ Virgin Hitz 95.5 จำนวน 1,000 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวนิภาพร กันยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับทุนการศึกษาจาก DPU จำนวน 1,000 บาท และจากคลื่นวิทยุ Virgin Hitz 95.5 จำนวน 1,000 บาท
 
รางวัลหนุ่มสาวหน้าใส By Meedee รางวัลจาก Meedee The Beauty's Element 
     - ฝ่ายชาย (เดือน)  ได้แก่ หมายเลข 10 นายกันต์กวี เลื่อนผลเจริญชัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และ Gift set มูลค่า 30,000 บาท
     - ฝ่ายหญิง (ดาว) ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวทศัสยา ธูปทอง คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และ Gift set มูลค่า 30,000 บาท

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200