ประกาศผล Backpack to ASEAN+China รุ่นที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน Backpack to ASEAN+China รุ่นที่ 6 ทุกทีม

กำหนดการ

- ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง  วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560  เวลา 14.00 - 17.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10  

- ระยะเวลาเดินทางไปต่างประเทศ  วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

- รายงานผลการเดินทางและรับเกียรติบัตร  วันที่ 24 มกราคม 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  ชั้น 2

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200