สี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 2 (โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยจีนครั้งที่ 9)

        สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน  สี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 2 (โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยจีนครั้งที่ 9) ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดชั้น 2 รับชมการสาธิตศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีน 4 อย่าง คือ หมากล้อม วิทยายุทธจีน พู่กันจีน และตัดกระดาษ โดยอาจารย์ผู้มีความชำนาญในแต่ละด้าน  อาทิ
  • หมากล้อม (โก๊ะ) บรรยายโดย ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา
  • วิทยายุทธจีน บรรยายโดย อ.เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย)
  • พู่กันจีน บรรยายโดย อ.เสวเฮ่อ  ผู้มีความชำนาญด้านพู่กันจีนจากวิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน
  • ตัดกระดาษ บรรยายโดย อ.หลิวเหม่ยซี ครูอาสาสมัครของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200