บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนเพื่องานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนเพื่องานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวนเงิน 120,000 บาท โดย ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบจากคุณอุทัย สรรเสริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสายงานการตลาดตัวแทน และทีมงานบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 ตุลาคม 60 ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ซึ่งบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เจตนารมณ์ในการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษารูปแบบต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะของศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0 
   
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200