กิจกรรม bike for MOM

" bike  for  MOM  ปั่นเพื่อแม่ "  

กิจกรรมจิตอาสาโดยนักศึกษาและบุคลากร  DPU  

ในวันที่  16  สิงหาคม  2558  

ที่  ร.1  พัน  1,  สนามกีฬากองทัพบก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200