ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

        ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณา คือ นายชัยทัต บุญธรรม นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัลโดยนางสาวกัญญณัช หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้จัดการสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวรัตนา เมธาธีรนาท หัวหน้าธนกิจ สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้มอบทุนในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3   
 
        ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายหลักในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน และได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะต้องมีคุณลักษณะมีความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ มีความเข้าใจโลกกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21  
 
        โดยธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบันผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานั้นจะเป็นลักษณะต่อเนื่องจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 และได้ทำการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200