เปิดศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (International Student Service Center)

         สายงานกิจการนักศึกษา เปิดศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (International Student Service Center) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารสนั่น เกตุทัต (อาคาร 5 ชั้นล่าง) เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาจีนและนานาชาติ การให้คำปรึกษา ต่อวีซ่าแก่นักศึกษาในด้านการประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ รวมทั้งประสานงานด้านการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดศูนย์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาทิ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจีน เข้าร่วมพิธีเปิด  โดยอาจารย์ศรันยา สารากรบริรักษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ 

 

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน>>>

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200