เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

   สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ บริเวณใต้อาคาร 6 และห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ ภายในงานพบกับชมรมด้านต่างๆ มากกว่า 30 ชมรม และการประกวด MISS DPU SMART QUEEN 2017 โดยผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ประธานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ในเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ พร้อมกับรับชมการแสดงจากชมรมต่างๆ  กิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ จำหน่ายอาหารจากนักศึกษาและอาหาร Food Truck ที่มีให้เลือกสรรคมากมายตลอดงาน สนับสนุนกิจกรรมโดย เออเบิร์นสแคว ธนาคารไทยพาณณิชย์ ยูสโตร์ และน้ำดื่มสิงห์

     การแสดงจากชมรมมากมาย อาทิ กลุ่มชมรมด้านวิชาการ กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มชมรมด้านนันทนาการ และกลุ่มชมรมด้านกีฬา 

    

   

    

    

    

     ปีนี้งานเปิดโลกกิจกรรม 2560 เน้นให้นักศึกษาได้เลือกชม และสมัครเป็นสมาชิกชมรม นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกชมรมที่ตนเองสนใจได้มากกว่า 1 ชมรม ซึ่งในการลงทะเบียนทางงานกิจกรรมนักศึกษา ได้พัฒนาการลงทะเบียนสมัครชมรม ด้วยการให้นักศึกษา Scan QR-CODE สะดวก รวดเร็ว ง่าย เพราะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไทย จีน หรือนานาชาติ ก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้ด้วยเช่นกัน (ไม่ว่าชาติไหนก็ร่วมกิจกรรมด้วยกัน) 

    

    

    

   

    

    

    

        นอกจากนี้ งานให้บริการคำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมและฝึกอาชีพอิสระให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ  การเข้าร่วมฝึกอาชีพอิสระ ได้ลงมือ  ปฏิบัติจริงแล้ว ยังสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ และผลงานกลับไปชื่นชมได้อีกด้วย อาชีพอิสระ อาทิ การประดิษฐ์โคมไฟจิ๊กซอ การผสมน้ำหอม การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ และการเพ้นตะกร้าเดคูพาจ

    

    

    

    

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมลานกลางแจ้ง>>>>>>>

    

    

    

    

    

 

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN 2017

         จากคำเรียกร้องของนักศึกษาหลากหลายคณะ สโมสรนักศึกษาจัดการประกวด  MISS DPU SMART QUEEN 2017 เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างจากสภาพเพศ จึงเกิดเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคณะวิชาได้สานสัมพันธ์ในครั้งนี้ โดยกรรมการตัดสินประกอบด้วย อาจารย์ศรันยา สารากรบริรักษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา คุณเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการขงจือสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) อาจารย์เรวดี ทั่งจันทร์แดง จากสื่อสารแบรนด์  และคุณปุณญพิพัฒน์ นนศรีราช คอสตูม เมคอัพ และนักแสดงอิสระ 

ผลการประกวด ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ  (มงกุฏ สายสะพาย ช่อดอกไม้ และมอบทุนการศึกษา 5,000 บาท) ได้แก่ หมายเลข 3 มิรินรดา พลบำรุง (น้องเค้ก) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สายสะพาย และมอบทุนการศึกษา 4,000 บาท) ได้แก่ หมายเลข 6 ศรัญรัตน์ รัตนสุวรรณ (น้องเปรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (สายสะพาย และมอบทุนการศึกษา 3,000 บาท) ได้แก่ หมายเลข 8 นิพิชฌน์ชา นภจร (แคนดี้แฮค) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล (ทุนการศึกษา 1,000 บาท) ได้แก่ หมายเลข 1 ณรดา โชติยา (เก้าอี้) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ หมายเลข 7 ประภัสสร ศิริภัทรวัฒนานุกูล (ฟิล์ม) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม
  • รางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ หมายเลข 3 มิรินรดา พลบำรุง (น้องเค้ก) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  • รางวัล TOP LIKE ได้แก่ หมายเลข 3 มิรินรดา พลบำรุง (น้องเค้ก) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  • รางวัล TOP ABILITY ได้แก่ หมายเลข 6 ศรัญรัตน์ รัตนสุวรรณ (น้องเปรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน

ภาพบรรยากาศการประกาว MISS DPU SMART QUEEN #1 >>>>>>

   

    

    

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200