การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ (เกิดพ.ศ.2540) นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังนี้

     - สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา            2    ฉบับ

     - สำเนาหนังสือสำคัญ (ส.ด.9)                2    ฉบับ

     - สำเนาหมายเรียก (ส.ด.35)                  2    ฉบับ

     - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา              2    ฉบับ (ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ)

**สำหรับนักศึกษาที่เคยผ่อนผันฯ ที่มธบ. แล้วให้ส่งสำเนาเอกสารแบบ  ส.ด.43   2  ฉบับ

นำเอกสารมายื่นที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารอเนกประสงค์) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 200, 854

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200