พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

        สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 โดยได้รับเกียรติจากประธานในพิธี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในการเข้าร่วมรับพาน เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ศิษย์จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกวิทยาลัย/คณะ 

       และในการนี้ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน มอบเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น จำนวน 26 คน และมอบรางวัลประกวดพานไหว้ครูจำนวน 3 รางวัล 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200