Thai Chinese Bridge 4.0

          สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติจีนอา-เซียน (CAIC) จัดกิจกรรม Thai Chinese Bridge 4.0 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาไทยจีนภายในมหาวิทยาลัย ให้ก้าวข้ามกำแพงภาษาและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันเพื่อต่อยอดไปสู่การทำธุรกิจไทยจีนในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด (อาคาร 6)
          ดำเนินรายการโดย อาจารย์กอบกิจ  ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์, อาจารย์วาสนา  ศรีศาสตรา จากวิทยาลัยนานาชาติจีนอา-เซียน และ อาจารย์เอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย และผู้ชำนาญการสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
          โดยมีนักศึกษาไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 คน นักศึกษาจีน 16 คน ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาไทยจีนได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้น
 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200