ประชุมนักศึกษาหอพัก DPU1 ประจำปีการศึกษา 2560

        สายงานกิจการนักศึกษา จัดประชุมนักศึกษาหอพัก DPU1 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยอาจารย์ทัศนีย์ พุฒสา อาจารย์ผู้ปกครองหอพัก ชี้แจง แนะนำนักศึกษาเรื่อง "การใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในหอพัก" รวมทั้งเชิญ อาจารย์อติชาต ตันเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา มาพูดคุยแนะนำเรื่อง "สวัสดิภาพ สวัสดิการและประกันอุบัติเหตุ" เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 17.00-18.30 น. ณ หอพัก DPU1 
 
 
    
 
    
 
    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200