โครงการ I-VOLUNTEER

       สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ วิชาการจัดการความดี โดยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์พจมาลย์ สกลเกียรติ เชิญวิทยากร ดร.อธิพัชร์ ดาดี หัวหน้างานพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม ให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะและการทำกิจกรรมโครงการ I-VOLUNTEER "ทำดี เพื่อพ่อหลวง" โดยคุณรัชนี พงษ์ธานี ส่งต่อแนวทางในการจัดทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง 342 อาคาร 3 ชั้น 4 

ดาวน์โหลด>> เอกสารประกอบการอบรม บทบาทหน้าที่ของจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ โดย ดร.อธิพัชร์ ดาดี 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200