โครงการ Green DPU Ideas

             สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ วิชาการจัดการความดี จัดกิจกรรมโครงการ Green DPU Ideas โดยเชิญ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่ มาให้แนวทางการลดและคัดแยกมูลฝอย วิทยากรประกอบด้วย จินตนา ทองผุด กฤษณา มุขทอง และสมชาย หอมเฉี่อย พูดในเรื่อง 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30 -14.00 น. ณ ห้อง 342 อาคาร 3 ชั้น 4 
 
 
    
 
    
 
    
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200