ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

          ฝ่ายทุนการศึกษา สายงานการเงินและบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการของกองทุนฯ  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
         โดยให้โอวาทกับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาใหม่ กู้กองทุน กยศ. และ กรอ. และปลูกฝังให้นักศึกษารู้คุณค่าของเงินทุนที่ได้รับ ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  
          
 
 
    
 
    
 
    
 
 
    
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200