การแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗

          ศูนย์วัฒนธรรม สายงานกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้หัวข้อ “พระสถิตในดวงใจทั่วหล้า” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ให้ธำรงอยู่อย่างมั่นคงและงดงาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ อาคาร ๔ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

          กลอนสดประเภทนักเรียน

                    รางวัลชนะเลิศ        ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล

                    รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา (กลุ่มที่ ๑)  

                    รางวัลรองชนะเลิศ   ได้รับโล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล

                    รางวัลรองชนะเลิศ   ได้แก่  โรงเรียนปากเกร็ด (กลุ่มที่ ๑)    

                    รางวัลชมเชย   ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล

                    รางวัลชมเชย   ได้แก่   โรงเรียนสตรีทุ่งสง (กลุ่มที่ ๑)

                    รางวัลชมเชย   ได้แก่   โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  (กลุ่มที่ ๑)

                    รางวัลชมเชย   ได้แก่   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (กลุ่มที่ ๒)

                    รางวัลชมเชย   ได้แก่   โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง  (กลุ่มที่ ๑)

                    รางวัลชมเชย   ได้แก่   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  (กลุ่มที่ ๑)

                    รางวัลป๊อบปูล่าโหวต   ได้รับเงินรางวัล  ๓๐๐๐  บาท

                    รางวัลป๊อบปูล่าโหวต   ได้แก่   โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  (กลุ่มที่ ๑)

 

          กลอนสดประเภทประชาชน

                    รางวัลชนะเลิศ     ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล

                    รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวอารดา  ขลิบแย้ม    

                    รางวัลรองชนะเลิศ   ได้รับโล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล

                    รางวัลรองชนะเลิศ   ได้แก่  นายสุนทร  พรมเพศ      

                    รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล

                    รางวัลชมเชย    ได้แก่   นายนฤชน  รักษ์จันทร์

                    รางวัลชมเชย    ได้แก่   นางสาวภาวิณี  ศรีนวล

                    รางวัลชมเชย    ได้แก่   นายภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์

                    รางวัลชมเชย    ได้แก่   นายภูษิต  ศรีมณี

                    รางวัลชมเชย    ได้แก่   นายพล  พิมพ์โพธิ์

 

          บทร้อยกรองประเภทนักเรียน  

                   รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล

                   รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  นางสาวปิยะวดี  ขาวเอี่ยม

                   รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กชายอัศวุ  อุปติ

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นายรัตนชัย   พรรณสาร

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นางสาวศศินา  มะลิเผือก

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นางสาวลักขณา  จินตกสิกรรม

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นางสาววิรัลพัชร  จันทร์แดง

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นายเมธาวี  ก้านแก้ว

 

          บทร้อยกรองประเภทประชาชน

                    รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล  

                    รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่  ร้อยตรีเทพอรุณ  ภาคสุทธิผล

                   รางวัลรองชนะเลิศ  ได้รับโล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล

                   รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  นายพล  พิมพ์โพธิ์

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นายธิติสรรค์  สีลา

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นายสุนทร  พรหมเพศ

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นายนันทชัย  ภัทรนิธานทิพย์

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นางสาวอรพรรณ  ชอบศิลป์

                   รางวัลชมเชย   ได้แก่  นายจิรายุทธ  สุวรรณสังข์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200