รายงานตัวเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

การรายงานตัวเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2559

สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 พฤศจิกายน 2558

**ทั้งนี้ บัณฑิตต้องมีรายชื่อประกาศจบการศึกษาจากฝ่ายทะเบียนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว**

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200