ค่ายทักษะชีวิต : หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างการดำเนินชีวิตแบบ

          สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งผู้นำนักศึกษา จำนวน 5 คน และอาจารย์อติชาต  ตันเจริญ เข้าร่วมโครงการ ค่ายทักษะชีวิต : หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างการดำเนินชีวิตแบบ "D-Heart" ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในรูปแบบของการบูรณาการจากการเรียนรู้ในชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง คนรอบข้าง อันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดผู้เสพรายใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน  ในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200