โครงการหอพัก Green ปีการศึกษา 2559

        สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการหอพัก Green ปีการศึกษา 2559  วันพฤหัสบดีที่  27  กรกฎาคม  2560 ณ  ห้องประชุมสัจจา 1  อาคารสำนักอธิการบดี 2   ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวรายงานโดยอาจารย์ศรันยา  สารากรบริรักษ์  ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการ และ ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ์  รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร  เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ และ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมในพิธีเปิด

        จากแนวคิดที่มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลนักศึกษาให้มีสวัสดิภาพความปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน จึงมีนโยบายที่จะดูแลนักศึกษาในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ตามหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งหอพักเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการแก่นักศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพัฒนาหอพักให้เป็น หอพักสีเขียว (DPU GREEN DORM)

    

       โครงการได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมศักยภาพหอพักให้มีการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการให้ความรู้ในเรื่อง แนวทางในการดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนให้บุคลากรในหอพัก เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

    

    

กล่าวรายงานโดย : อาจารย์ศรันยา  สารากรบริรักษ์  ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการ

    

ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ์  รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร  กล่าวเปิดโครงการ ฯ และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

    

นายทวีศักดิ์  ศิริสืบ หัวหน้ากองส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บรรยายและให้ความรู้ เรื่อง “ธุรกิจหอพักกับวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน” 

    

    

  

จากนั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องการปรับปรุงด้านกายภาพเบื้องต้น” โดย นายประยุทธ์  ฤทธิเดช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    

    

    

    

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มอบป้ายหอพักสีเขียว (DPU GREEN DORM) หอพักที่เข้าร่วมโครงการ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200